FOD Sociale Zekerheid/DG Personen met Handicap

Minder administratie voor personen met een handicap

Op 28 april stelden de FOD Sociale Zekerheid, het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), tijdens een conferentie enkele praktijkvoorbeelden voor van elektronische gegevensuitwisselingen die de automatische toekenning van sociale maatregelen aan personen met een beperking mogelijk moeten maken.

Automatische toekenning van sociale en fiscale maatregelen

Wie bij onze DG Personen met een handicap erkend is als persoon met een handicap, kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor allerlei voordelen bij andere instanties. Bepaalde voordelen worden automatisch toegekend, dankzij elektronische gegevensuitwisselingen (fluxen) tussen onze DG en deze instanties.
Deze 3 elektronische fluxen werden onlangs afgerond:

Ik heb een handicap en wil gaan werken. Wat gebeurt er met mijn tegemoetkoming?

De DG Personen met een Handicap wil jongeren beter informeren over de gevolgen van het recht op een tegemoetkoming in combinatie met een loon uit werken. De DG zal op een gestructureerde manier gegevens uitwisselen met VDAB, de GTB (gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding) en de ziekenfondsen zodat het voor de persoon met een handicap duidelijker wordt wat de gevolgen zijn van een tewerkstelling op een tegemoetkoming of andere sociale maatregelen.

Gratis abonnement De Lijn

Vanaf dit jaar krijgt iedereen die ouder is dan 65 jaar niet langer een gratis abonnement van De Lijn.
Wie echter recht heeft op een tegemoetkoming voor personen met een handicap (inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) behoudt het recht op een gratis abonnement.

280.000 vervallen parkeerkaarten in omloop

Uit cijfers van de FOD Sociale Zekerheid blijkt dat in ons land 280.000 vervallen gehandicaptenkaarten circuleren, die mogelijk frauduleus gebruikt worden. Dat berichten Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad donderdag.

Nieuws van de DG Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid

Verlies van de inschakelingsuitkering en herziening van de tegemoetkomingen

De DG Personen met een handicap zal met prioriteit de dossiers herzien van personen die op 1 januari 2015 hun inschakelingsuitkering verloren (en waarbij het recht hierop niet verlengd werd) en die een tegemoetkoming voor personen met een handicap uitbetaald krijgen.
Op basis van gegevensuitwisselingen met de RVA en de regionale tewerkstellingsdiensten, zal de DG Personen met een handicap de desbetreffende dossiers op eigen initiatief herzien.

Oproep: persoonlijke getuigenissen arbeidsongeschiktheid

De FOD Sociale Zekerheid organiseert in de loop van de maand januari 2015 een interne dag van reflectie over de socio-professionele inschakeling van personen met een arbeidsongeschiktheid (zowel nu als vroeger). Onder arbeidsongeschiktheid verstaan we: ziekte, handicap of andere beperkingen om je professionele activiteiten uit te voeren. Doel van de conferentie is verbetertrajecten uit te werken om die (her-)integratie te vergemakkelijken.

Parkeerkaart bij aankoop mobiliteitshulpmiddel

Wie van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds de toelating heeft om een rolstoel, scooter of driewieler aan te kopen, kan een parkeerkaart krijgen als hij of zij dat wenst en er nog geen heeft. Het ziekenfonds brengt zelf de DG Personen met een handicap op de hoogte dat de persoon recht heeft op een mobiliteitshulpmiddel en een parkeerkaart wil. Wij doen dan onmiddellijk het nodige om de persoon de kaart op te sturen zonder dat hij of zij bijkomende vragen moet beantwoorden.