Tegemoetkoming Hulp aan Derden

Opgelet: Dit is een verouderd artikel uit ons archief. De inhoud kan inmiddels niet meer van toepassing zijn.

Even een opfrissertje

De tegemoetkoming voor hulp van derden
Ben je arbeidsongeschikt en heb je moeilijkheden om gewone dagelijks handelingen uit te voeren? Dan heb je misschien recht op een forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden. Hiervoor moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

Hulp van derden?
Hulp van derden is een aanvullende vergoeding van 20 euro per dag voor werknemers of zelfstandigen die een ziekte- of invaliditeitsuitkering ontvangen en om gezondheidsredenen aangewezen zijn op hulp van anderen.Je ziekenfonds betaalt de tegemoetkoming voor hulp van derden samen met de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor alle weekdagen met uitzondering van de zondag. Het bedrag van de tegemoetkoming voor hulp van derden is vrijgesteld van belasting.

Wanneer kan je de hulp van derden krijgen?
De tegemoetkoming van hulp van derden wordt ten vroegste uitbetaald vanaf de vierde maand arbeidsongeschiktheid. Om in aanmerking te komen, moetje ernstig zorgbehoevend zijn, d.w.z. minimum 11 punten scoren op de schaal van zelfredzaamheid. Dit betekent dat je ernstige problemen hebt op het vlak van mobiliteit, huishouding, zelfzorg, communicatie en sociale contacten.

Hoe aanvragen?
Denk je in aanmerking te komen voor de hulp van derden? Neem dan contact op met de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds. Eén van de medewerk(st)ers bekijkt met jou of je voldoet aan de voorwaarden en zet de nodige stappen om de tegemoetkoming aan te vragen. De uiteindelijke beslissing over de toekenning ligt bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds en de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI).

Belangrijk om weten
De tegemoetkoming voor hulp van derden wordt geschorst tijdens een verblijf in een ziekenhuis, een rust- of verzorgingstehuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis, een rustoord voor bejaarden of een gevangenis.

Bron: VFG nieuwsbrief voor invaliden nr. 2/2015

Geplaatst: 2015/03/21